Vsi poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje, za katerega navadno skrbi delodajalec, ZPIZ država ali pa Center za socialno delo. Izjemno pomembno pa je tudi dodatno zavarovanje, za katerega se odloča večina prebivalcev Slovenije. Slednje pomeni, da smo v primeru sklenitve dodatnega zavarovanja, varovani pred visokimi stroški zdravstvenih storitev. Predvsem se korist tega kaže takrat, ko oseba resneje zboli ali pa se poškoduje. Pogosto se namreč zgodi, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije le del zdravstvenih storitev, ostalo pa mora plačati pacient sam. To pa je lahko velik finančni zalogaj, ki je za nekatere celo prevelik in je posledično lahko zdravje ogroženo.

dodatno zavarovanjeRazlaga osnovnih pojmov, obvezno in dodatno zavarovanje
Za razumevanje koncepta dodatnega zavarovanja, je dobro poznati nekaj pojmov. Najprej obvezno zdravstveno zavarovanje. To je zavarovanje, ki ga zaposlenim plačuje delodajalec, upokojencem ZPIZ, študentom in dijakom država, osebam brez prihodkov pa Center za socialno delo. Vsi, ki v te kategorije ne spadajo, pa si ga urejajo sami na zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kot že ime pove, je ta del zavarovanja obvezen. Pokriva pa nekaj zdravstvenih storitev, ki so v celoti krite s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja, večina storitev pa je le delno kritih. Preostali del torej pacient krije sam.

Dodatno zavarovanje ali tudi dopolnilno zavarovanje (kot mu pogosto pogovorno rečemo) pa je tisto, ki dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da se zanj oseba odloči sama in ni obvezno. Je pa izjemno priporočljivo in tudi popularno med prebivalstvom Slovenije. Zanj se namreč odloča kar 95% celotnega prebivalstva, torej so tisti, ki se ne zgolj izjeme. Zakaj pa je dodatno zavarovanje tako pomembno in popularno? Ta del zavarovanje dopolnjuje obveznega, kar pomeni, da krije tisti del zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne. Kadar ima oseba urejeno tako obvezno kot dodatno zavarovanje, pri zdravniku nikoli ne plača ali doplača stroškov zdravstvenih storitev iz naslova bolezni ali nezgode.